Všeobecné obchodné podmienky

IVEX print pre registráciu študenta k službám IVEX print portálu a ich užívania (ďalej len ”VOP”)

1. Úvod

Registrácia  študenta k službám IVEX print portálu ivexprint.sk umiestneného na internetových stránkach www.ivexprint.sk je určený výhradne pre študentov vysokých škôl/univerzít/vyšších odborných škôl. Služby IVEX print-u a portálu ivexprint.sk slúži registrovaným študentom k objednávaniu tlačených študijných materiálov a k vyhľadávaniu, reagovaniu a získavaniu pracovných ponúk prostredníctvom IVEX print (ďalej len ‘’služba’’).

Objednaním každého konkrétneho tlačeného študijného materiálu, alebo záujmu o konkrétnu pracovnú ponuku, či poskytnutie CV za účelom vyhľadávania pracovných príležitostí, je vždy uzavretá zmluva o poskytnutí služby medzi IVEX print (bližšia špecifikácia čl. II odst. 5. písm. a) a registrovaným študentom (ďalej len ‘’zmluva’’). Registrácia, podmienky používania služby, podmienky nakladania s osobnými údajmi študentov a uzatvorené zmluvy sa riadia danou zmluvou, týmto VOP, Zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky.

C  

Ochrana osobných údajov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, predovšetkým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016P678 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, v platnom znení.

Zmluva  VOP a Zásady ochrany osobných údajov tvoria vždy úplne zjednanie zmluvných
strán o právach, povinnostiach a podmienkach poskytovaných služieb

Registrácia sa dá dokončiť vždy až po odsúhlasení VOP.

2. Predzmluvné informácie, popis služby

A

Predzmluvné informácie v súlade s ustanovením §§ 1811 a 1820 zákona číslo 89/2012 Sb.,  občianskeho zákonníka v platnom a účinnom znení (ďalej len ‘’SRO’’):

a) prevádzkovateľ webového rozhrania a poskytovateľom služby
je: IVEX print, so sídlom Moyzesova 8, Bratislava, 811 05 (ďalej už len ‘’IP’’);

b) registrovanú osobou a objednávateľom služieb môže byť výlučne: fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je študentom vysokej školy/univerzity/vyššej odbornej školy (ďalej len ‘’študent’’);

c) poskytovanú službou tlače sa rozumie: tlač študijných
materiálov pre študentov na základe ich objednávky a im dodaného obsahu k vytlačeniu prostredníctvom webových stránok www.ivexprint.sk;
tlač sa vykonáva iba v 1 vyhotovení a vytlačený študíjny materiál bude opatrený reklamou tretých strán v  rozsahu podľa uváženia IP. Reklama môže byť v akomkoľvek formáte, predovšetkým vo forme tlačenej reklamy v jednotlivých študijných materiáloch študentov, ale  tiež napríklad ako vložený flyer, leták, kupón apod. (ďalej len ‘’poskytovanie
služby tlače
’’);

d) poskytovanou službou vyhľadávania a získavania pracovných
ponúk sa rozumie:
služba vyhľadávania a získavania pracovných ponúk je poskytovaná pre študentov, ktorí môžu reagovať na jednotlivé pracovné ponuky, alebo požiadať IP, aby im s hľadaním pracovnej ponuky pomohli a prípadne ich kontaktovala, keď sa pre ne vhodné ponuky objavia (ďalej len ‘’poskytovanie služby pracovných ponúk’’);

e) cena služby tlače, súvisiace náklady: cena služby tlače
sa odvíja od množstva reklám obsiahnutých v študijných materiáloch od 0,5€ do 2,5€. Študent môže využiť tiež prémiového tlače, ktorého konkrétna výška je vždy uvedená po nahraní daného dokumentu k tlači a výberu spôsoby dodania; študentovi s poskytovaním služby môžu vzniknúť najmä náklady súvisiace s jeho pripojením na internet a náklady súvisiace s prípadným súhlasom, povolením či licenciami na využitie študijného materiálu, ktorého vytlačenie si študent objedná;

f) cena služby pracovných ponúk: služba pracovných ponúk je
poskytovaná bezplatne;

g)  reklamné
oznámenie: všeobecné informácie študentov používa IP na účely
vkladanie a zobrazovanie reklamných oznámení a pracovných ponúk zodpovedajúcich ich predpokladaným záujmom prostredníctvom vytlačených študijných materiálov a webového prostredia;

h) doba trvania zmluvného vzťahu, odstúpenie od zmluvy :
registrácia sa vykonáva najdlhšie na dobu štúdia študenta; registráciu môže IP aj študent kedykoľvek  zrušiť; študent má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu odstúpiť od už uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb; v súvislosti s odstúpením od zmluvy nenesie študent žiadne náklady;

i) údaje o právach vznikajúcich z chybného plnenia: v prípade podstatných alebo závažných chýb vo vytlačenom materiály znemožňujúcich jeho použitie, má študent  právo na nové vytlačenie študijného materiálu; IP nezodpovedá za obsah vytlačeného študijného materiálu dodaného mu študentom na vytlačenie;

j) nezáväznosť: IP nie je povinná zabezpečovať nepretržité služby poskytované na webových stránkach www.ivexprint.sk a nie je povinná nepretržite poskytovať ponúkané služby, resp. je IP oprávnený kedykoľvek bez práva študentov na akoukoľvek náhradu ukončiť poskytovanie služieb alebo služby neposkytnúť;

k) dozor, mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu: dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich zo zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom a účinnom znení (ďalej len “ZOS“), vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa študent môže obrátiť sa svoju prípadnú sťažností; právomoc na riešenie sporov vyplývajúcich zo zmluvy je daná všeobecným súdom;  študent môže svojím návrhom predloženým k Slovenskej obchodnej inšpekcii začať mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu podľa ZOS; podmienky mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu sú dostupné na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk.

3. Registrácia služby na webových stránkach

A 

Podmienkou pre využitie služby je registrácia študenta na webových stránkach www.ivexprint.sk.

Študent prehlasuje, že všetky dáta ním uvedené v registračnom formulári sú správne, pravdivé, úplné a aktuálne. Študent má možnosť priebežnej kontroly ním zadaných dát a ich opravy na webových stránkach www.ivexprint.sk. Pre riadnu registráciu je študent povinný zadať najmä tieto svoje osobné údaje:

a) meno
a priezvisko;

b) miesto bydliska;

c) školský
e-mailovú adresu;

d) kontaktnú  e-mailovú adresu;

e) telefónne číslo;

f) označenie školy,

g) konkrétnej fakulty,

h) študijného odboru a

i) ročníka,  ktorý študuje.

C

V prípade, že študent využije ponuky, aby ho IP kontaktoval, keď sa pre neho objaví vhodná ponuka práce a mohla jeho životopis (CV) odovzdať osobe alebo spoločnosti ponúkajúce túto prácu, nahrá svoje CV a poskytne tak IP osobné údaje v ňom uvedené.

D

Po správne vykonanej registrácii obdrží študent užívateľské meno a osobné heslo.

E

IP zriadi zaregistrovanému študentovi na webových stránkach www.ivexprint.sk užívateľský profil. Užívateľský profil je neprenosný.

F

Každý študent sa smie zaregistrovať len jedenkrát. Pokiaľ bude na webových stránkach www.ivexprint.sk zistené viac registrácií jedného študenta, má IP právo ukončiť  všetky registrácie študenta a odmietnuť mu akékoľvek ďalšie poskytovanie služieb; o tejto skutočnosti študenta bezodkladne informuje.

Študent je oprávnený svoju registráciu na webových stránkach www.ivexprint.sk kedykoľvek ukončiť. Ak študent ukončí svoju registráciu, IP zruší všetky  prístupové údaje študenta do užívateľského profilu a súčasne tiež zmaže všetky osobné údaje oznámené IP študentom. Ak však dôjde k ukončeniu registrácie potom, čo študent využil služieb, je IP oprávnená naďalej spracovávať osobné po  dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi vrátane doby primeranej k ochrane práv IP, uplatnenie nárokov z chybného plnenia či prípadnej zodpovednosti za

spôsobenú škodu.

4. Použitie študíjnych materiálov, autorské práva a zdopovednosť

A

Študenti si môžu zdarma objednať tlač študijných materiálov. Objednať ide výlučne tlač študijných materiálov, a to pre výlučné osobné potreby a použitia študentom, ktorý si tlač objednal. Vytlačené študijné materiály tak nemožno prenechať, či akokoľvek poskytovať tretím osobám, resp. iným študentom.

B

IP obsah študijného materiálu zadaného študentom k tlači nekontroluje, nereviduje ani neskúma jeho pôvod. IP tak za vytlačený obsah a jeho prípadné chyby nezodpovedá, ani nepreberá žiadnu záruku. IP rovnako nezodpovedá za prípadný zásah do autorských či iných obdobných práv, spôsobený vytlačením či následným použitím vytlačeného obsahu. Všetku zodpovednosť za obsah tlače a prípadný zásah do autorských či iných obdobných práv nesie študent. Študent tak je povinný v prípade, že by vytlačením či použitím vytlačeného textu zasiahol či mohol zasiahnuť do autorských či iných obdobných práv, povinný zabezpečiť všetky potrebné súhlasy, povolenia alebo licencie. Pre prípad, že študent zadá tlač obsahu chráneného autorským právom, prehlasuje, že mu svedčia práva na
rozmnožovanie a reprodukciu obsahu študijného materiálu zaslaného pre tlač.

 

C

Ak by študent zadaním tlače študijného materiálu porušil autorské alebo iné obdobné práva a v tejto súvislosti by ktokoľvek voči IP uplatnil akékoľvek nároky alebo sankcie, je študent povinný IP všetky takéto nároky alebo sankcie, vrátane nákladov s tým spojených, vzniknutých na strane IP, plne nahradiť a kompenzovať. Študent preberá zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť obsahom študentom zaslaných študijných materiálov na tlač alebo študentom poskytnutých názvov súborov. Študent je v takom prípade povinný nahradiť spôsobenú škodu tretím osobám aj IP, a to ako škodu skutočnú, tak rovnako ušlý zisk, najmä na strane IP, vrátane všetkých prípadných nákladov vzniknutých v súvislosti so súdnym či iným konaním a vymáhaním škody. Študent tiež nesie v týchto prípadoch plnú zodpovednosť za prípadné poškodenie dobrého mena  poskytovateľa reklamy alebo tretích osôb.

 

D

Ak IP zistí či bude upozornená pred vytlačením objednaného študijného materiálu k tlači, na nevhodnosť obsahu študijného materiálu či na možnosť zásahu do autorských či iných podobných práv, je oprávnená bez ďalšieho odmietnuť objednávku a tlač študijného materiálu neuskutočniť. Súčasne je IP oprávnená v  takomto prípade zrušiť registráciu študenta a neposkytovať mu už ďalšie služby  portálu. V takom prípade IP tiež zmaže všetky dáta registrované študentom pri jeho registrácii do portálu, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

 

E

IP nepreberá  a nenesie žiadnu záruku ani zodpovednosť za obsah reklamy vo  vytlačenom materiáli a za plnenie reklamných zákaziek.

 

F

IP si vyhradzuje podľa svojho uváženia rozsah tlače a množstvo takto vyrobených zákaziek kedykoľvek zmeniť.

5. Realizácia tlače, služby tlače a doprava

A

Obsah študijného materiálu pre tlač bude vo formátoch definovaných službou stiahnutý / nahraný a uložený IP na nevyhnutne dlhú dobu pre realizáciu tlače. V prípade rozličných formátov alebo chýb pri prenose dát IP nezaručuje študentovi tlač bez chýb. IP nepreberá záruku za správnosť a bezchybnosť dát nahraných na tlač.  Obsah tlačových dokumentov dodaných študentom prostredníctvom aplikácie na webových stránkach www.ivexprint.sk nepodlieha kontrole zo strany IP. Pre online prenos dát by mal študent používať najnovšie ochranné antivírusové  programy. Maximálna ochrana pri ich prenose na webové stránky www.ivexprint.sk
je povinnosťou študenta. IP je oprávnená zhotoviť kópie dát a uložiť ich na nevyhnutne dlhý čas pre samotnú realizáciu tlače. Po vykonaní tlače budú dáta z databázy www.ivexprint.sk vymazané a IP ich nebude žiadnym spôsobom ponechávať a archivovať.

 

B

Všetky stránky študijného materiálu pre tlač majú 5 mm široký okraj, definovaný tlačiarňou, ktorý nemožno potlačiť. Pre tlač sa používa recyklovaný papier 80 g / m2 (IP je oprávnená jednostranne vykonať zmeny). Každý vytlačený študijný materiál obsahuje:

1. Obálku, ktorá pozostáva z predného a zadného listu. Obálka je generovaná službou špecificky pre každý jednotlivý študijný materiál. Predný list je obojstranne potlačený a môže byť podľa potreby z iného ako obvyklého papiera, väčšinou ofsetového papiera s gramážou 150-200 g / m2. Z prednej strany tohto listu sa nachádza v jednej polovici vyhradený reklamný priestor. Druhá polovica je rezervovaná pre informácie potrebné na identifikáciu študijného materiálu (názov, meno študenta, adresa miesta doručenia, QR kód, ID zákazky a pod.).  Zadná strana tohto listu je rezervovaná pre reklamu. Zadná list je z oboch strán rezervovaná pre reklamu.

2. Samotný obsah, dodaný študentom, kedy jednotlivé listy formátu A4 tlačeného študijného materiálu sú obojstranne farebne potlačené a na každej strane je z 6/7 priestor pre text študijného materiálu, nahraný študentom, až 1/7 priestor vyhradený pre reklamu (myslené plocha A4 bez 5 mm nepotlačeného okraja), keď text študijného materiálu dodaný študentom je do tejto plochy pomerne potlačovať (maximálne na
85% pôvodnej veľkosti). Toto rozdelenie strany platia pre obe strany každého listu obsahu. Počet stránok každého študijného materiálu je stanovený v rozmedzí 30-200 strán A4 v závislosti od počtu strán dodaného študijného  materiálu na tlač (IP je jednostranne oprávnená uvedený rozsah kedykoľvek upraviť).

3. Vložený reklamný materiál (leták / kupón) rôzneho formátu, ktorý je voľne vložený do vytlačeného študijného materiálu.

4. Študent si zvolí spôsob dopravy a určí miesto, na ktoré mu dopravca vytlačené študijné materiály doručí, pričom uvedené miesto pre doručenie musí byť na území Slovenskej republiky. Vytlačený študijný materiál si študent vyzdvihne na pobočke dopravcu. Informácie o dodaní a spôsobe vyzdvihnutie obdrží študent od  dopravcu.

6. Platba objednávky

A

Uskutočnenie platby  je umožnené priamym bankovým prevodom. Informácie o zákazníkovi nie sú poskytované žiadnym tretím stranám.

B

Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o kreditnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo jeho povolenia je H-EN-I-1064/2013.

7. Ochrana osobných údajov

A

Ochranu osobných údajov študentov upravuje samostatný dokument s názvom Zásady ochrany osobných údajov registrovaných študentov a je voľne k dispozícii na webových stránkach www.ivexprint.sk

8. Záverečné ustanovenia

A

Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia VOP platné a účinné. Namiesto neplatného či neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán.

 B

IP je oprávnená meniť tieto podmienky alebo je nahradiť podmienkami novými. Zmenené či nové podmienky nadobúdajú účinnosť ich umiestnením na webových stránkach www.ivexprint.sk