GDPR

pre vašu ochranu

Zásady ochrany osobných údajov registrovaných študentov

1. Úvodné ustanovenie

A
1.1.Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania vrátane
ochrany osobných údajov registrovanej osoby na webových stránkach www.ivexprint.sk (ďalej len „študent“).

B
1.2.Ochrana osobných údajov sa riadi obecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä

nariadením európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o  ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybu týchto údajov a o rušenia smernice 95/46/ES, v platnom znení
(ďalej len „GDPR“).

2. Správca

Správcom osobných údajov študenta je:

IVEX GROUP s.r.o.

so sídlom Moyzesova 993/8, Staré Mesto,
811 05 Bratislava

(ďalej jen „IVEX GROUP“)

3. Osobné údaje

A

3.1.Študent prevedením registrácie na webových stránkach www.ivexprint.sk pre poskytovanie služieb IVEX print
(ďalej len „služby tlače a pracovných ponúk“) poskytuje IVEX print nasledujúce osobné údaje:

Meno a priezvisko;

bydlisko;

školská e-mailová adresa;

kontaktná e-mailová adresa;

telefónne číslo;

označenie školy,

konkrétna fakulta,

študijneho odboru a 

ročníku, ktorý študuje;

B

3.2.V prípade, že študent poskytne IVEX print svoj životopis(CV), bude IVEX print spracovávať taktiež všetky  ďalšie osobné údaje uvedené v tomto životopise, ktoré zatiaľ špecifikovať. Každý životopis je iný a každý študent v ňom môže uviesť rozličné údaje. Spravidla sa však jedná o: dátum narodenia, bydlisko, fotografia, oblasť pôsobenia v praxi, vzdelanie, jazykové zručnosti, absolvované kurzy, školenia a certifikáty, znalosti, skúsenosti alebo osobné záujmy.

4. Získavanie osobných údajov

A   
4.1.Osobné údaje poskytuje študent IVEX print-u najmä pri registrácii na webových stránkach www.ivexprint.sk. Pokiaľ dôjde ku akejkoľvek zmene Vašich osobných údajov, prosím, informujte nás o tom.

B     
4.2. Osobné údaje zhromaždené na základe využívania služieb tlače a pracovných ponúk. IVEX print zhromažďuje napr. Informácie o tlači alebo reakciách na pracovné ponuky.

C 

4.3.Pri návšteve a využívaní webového rozhrania môže naďalej dochádzať k získavaniu a ukladaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súboru cookies.

5. Účel spracovania osobných údajov

A    
5.1.Účelom spracovania osobných údajov študenta je:  
1. plnenie zmluvy medzi študentom a IVEX print – poskytovanie služieb tlače a pracovných ponúk študentovi prostredníctvom webových stránok www.ivexprint.sk, tj. 

A

tlač študijných materiálov pre registrovaných študentov na základe ich objednávky a nimi dodaného obsahu ku vytlačeniu a

B

vyhľadávanie a získavanie pracovných ponúk pre študentov na základe ich reakcie na ponuky alebo na základe ich žiadostí, aby ich IVEX print informoval v prípade, že sa objaví vhodná pracovná ponuka a predal im osobné údaje  o subjekte, o jeho pracovnú ponuku prejavil záujem alebo sa IVEX print javí pre neho ako vhodný;
2. Splnenie zákonom stanovených povinností – najmä evidenčné povinnosti, archivácia daňových dokladov apod.;
3. oprávnený záujem IVEX print

A 

zasielanie obchodných informácii týkajúcich sa našich služieb obdobných tým, ktoré sme Vám poskytli alebo ktoré by Vás mohli zaujímať. Obchodné informácie sa budú týkať predovšetkým aktualít služieb tlače a pracovných ponúk. Zasielanie obchodných informácii bude sprostredkované prostredníctvom Vášho e-mailu a môžete ho kedykoľvek odmietnuť;

B

vkladanie a zobrazovanie vo vytlačených študijných materiáloch a v webovom prostredí reklamných zdieľaní a pracovných ponúk odpovedajúcich konkrétnym záujmom študentov;

C

servery IVEX print využívajú pre svoju činnosť tzv. cookies, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

6. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy

A

6.1.IVEX print spracováva osobné údaje študenta za účelom plnenia zmluvy, a to registráciou a využívaním služieb tlače a pracovných ponúk (viď čl. 5.1 písm. a) týchto zásad).

B

6.2.Za týmto účelom IVEX print zhromažďuje nasledujúce osobné údaje: 

meno a priezvisko; miesto bydliska; školskú e-mailovú adresu; kontaktnú e-mailovú adresu; telefónne číslo; označenie školy, konkrétna fakulta, študijný obor a ročník, ktorý študent študuje.

C

6.3. Informácie o štúdiu na vysokej škole sú nevyhnutné pre úspešné dokončenie registrácie študenta na webových stránkach www.ivexprint.sk a následné možnosti poskytovania služieb tlače a pracovných ponúk.

D

6.4.Toto spracovanie údajov je založené na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a slúži k plneniu zmluvy.

7. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zákonom stanovených povinností

A

7.1.IVEX print spracováva osobné údaje študenta za účelom splnenia zákonom stanovených povinností (viď čl. 5.1 písm. b) týchto zásad).

B

7.2.Za týmto účelom IVEX
print  zhromažďuje všetky osobné údaje študenta, o ktorých to 
stanovuje
obecne záväzné právne predpisy. 

C

7.3.Toto spracovanie údajov je založené na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a slúži ku splneniu právnych povinností.

8. Spracovávanie osobných údajov za účelom záujmu IVEX print

A

8.1.IVEX print spracováva osobné údaje študenta taktiež za účelom oprávneného záujmu IVEX print (viď čl. 5.1 c) týchto zásad).

B

8.2.IVEX pribt má záujem študentom zasielať informácie a aktuality o službách tlače a pracovných ponúk prostredníctvom e-mailu.

C

8.3.IVEX print má ďalej záujem študentom zasielať informácie a reklamu o aktuálnych produktoch, službách a ponúk zamestnaní, ktoré by mohli odpovedať ich osobným záujmom. Za týmto účelom IVEX print analyzuje nasledujúce osobné údaje: obec trvalého pobytu, školu, ktorú študuje, konkrétnu fakultu, študijný odbor a ročník.

D

8.4.Pre účely ďalšieho spracovania sú osobné údaje anonymizované a nejde ich priradiť ku konkrétnym osobám študenta.

E

8.5.IVEX print predáva obchodným partnerom, ktorým poskytuje reklamný priestor, iba anonymizovaný súbor údajov obsahujúci informácie o počtoch študentov v daných odboroch záujmov, najmä školy, odboru štúdia, fakulty a obec trvalého pobytu. Na základe týchto kritérií obchodní partneri u IVEX print objednávajú cielenú reklamu. Týmto obchodným partnerom teda IVEX print neposkytuje konkrétne osobné údaje študentov.

F

8.6.Toto spracovanie údajov je založené na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a slúži k oprávneným záujmom IVEX print a k zasielaniu personalizovanej reklamy.

9. Doba spracovania

A

9.1.IVEX print spracováva osobné údaje študenta po dobu trvania platnej registrácie na webových stránkach www.ivexprint.sk a následne po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi vrátane doby primeranej k ochrane práv IVEX print, uplatnenie nárokov z nezmluvlného plnenia či prípadnej zodpovednosti za spôsobenú škodu.

10. Práva študenta

A

10.1.Študent, ako subjekt údajov, má všetky práva plynúce z obecne záväzných právnych predpisov na ochranu
osobných údajov, najmä má právo:

1. odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,

2. prístupu k osobným údajom,

3.  opravu osobných údajov,

4.  vymazanie osobných údajov,

5.  obmedziť spracovanie osobných údajov,

6.  vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,

7.  preniesť osobné údaje k inému správcovi,

8. podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, za situácie, kedy správca pri spracovaniu osobných údajov  postupuje v rozpore s obecnými záväznými právnymi predpismi na ochranu  osobných údajov.

11. Právo vzniesť námietku

A

11.1.Pokiaľ by už študent nemal záujem na tom od nás čas od času dostať nejaké obchodné informácie či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov a služieb, má možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu jeho osobných údajov za účelom priameho marketingu. Pokiaľ tak učiní, pre tento účel už nebudeme jeho údaje spracovávať a ďalšie obchodné informácie a newslettery mu už nebudeme zasielať.

12. Spracovatelia

A

12.1.IVEX print používa k poskytovaniu služieb a ku spracovaniu osobných údajov študenta spracovateľa osobných údajov, ktorí zaisťujú programátorsky servis, doručovacej služby a zasielania e-mailov.

B

12.2.Spracovatelia spracovávajú údaje výlučne na pokyn IVEX print, bola s nimi uzavretá zmluva o spracovaniu osobných údajov a sú zaviazaní k dodržiavaniu obecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov.

C

12.3.Všetci spracovatelia boli podrobne vybraní a budú mať prístup k osobným údajom študenta len v takom rozsahu  a na také časové obdobie, ktoré je potrebné pre poskytnutie služby alebo v rozsahu, v ktorom ste povolili spracovanie a užívanie osobných údajov študenta.

D

12.4.IVEX print predáva osobné údaje  študentov osobám, o ich pracovnú ponuku prejavili záujem alebo v prípade, že poskytli IVEX print osobné údaje za účelom, aby im s hľadaním pracovnej ponuku pomohla a prípadne ich kontaktovala, keď sa vhodné ponuky objavia a predala ich CV subjektu ponúkajúcemu túto prácu.

13. Zabezpečenie osobných údajov

A

13.1.IVEX print je povinný prijať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničenia či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.
Táto povinnosť platí aj po ukončeniu spracovania osobných údajov.

B

13.2.Zamestnanci IVEX print alebo iné fyzické osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy s IVEX print, a ďalšie osoby, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo zmluvného vzťahu k IVEX print.

13.3.Správcom databázy osobných údajov študentov je IVEX print. So spracovateľom osobných údajov, ktorý zaisťuje programátorsky servis, uzavrel IVEX print zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej sa spracovateľ zaviazal, že bude pri poskytovaniu svojich služieb dodržiavať obecne záväzné právne predpisy na ochranu osobných údajov, najmä nebude nakladať s osobnými údajmi študentov za iným účelom, nebude ich predávať ďalším osobám a bude zachovávať o poskytnutých osobných údajoch mlčanlivosť.

14. Súbory Cookies

A

14.1.Cookies sú textové súbory  ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka (študenta) www.ivexprint.sk, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania. Jedná sa o malé množstvo dát, ktoré prehliadaná webová stránka posiela do zariadenia študenta, kde sa uloží. Pri ďalšej návšteve navštívená webová stránka pomocou uložených cookies pozná, či na nej už študent niekedy bol a aké časti webu si prezeral. Taktiež si vďaka ním môže študent uložiť svoje nastavenia.

B

14.2.Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje. Niektoré iba umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môže študent odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení vo svojom internetovom prehliadači.

C

14.3.Pri odmietnutí používania súborov cookies však nie je vylúčené, že študent nebude môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

D

14.4.Webové rozhranie používa najmä tieto služby pracujúce s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies: Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc, Facebook Pixel poskytované spoločnosťou Facebook Inc.

15. Kontakt

A

15.1.S nejasnosťami ku všetkým procesom spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť na:

IVEX GROUP s.r.o., so sídlom Moyzesova
993/8, Staré mesto, 811 05 Bratislava

Poverený pre ochranu osobných údajov

Web: https://www.ivexprint.sk/

E-mail: ivexprint@gmail.com