fbpx

Spoznajte bližšie

vysokoškolských študentov.

Je potrebné hľadieť na vysokoškolských študentov ako na zákazníkov, ktorým organizácie prinášajú hodnoty a uspokojujú ich potreby. Vzťah študenta s produktom je na úrovni interakcie medzi produktom – spotrebiteľom a kúpa – používanie.

Tento vzťah sa nedá definovať normou všeobecného marketingového vzťahu. Vysokoškolský študent ako spotrebiteľ je v najväčšej miere ovplyvnený cenou pri výbere produktu, následne dbá na hodnotu, ktorú mu produkt prinesie a kvalitu produktu. Študent je nerozhodný, čo sa týka environmentálnej stránky produktu, pri ktorej vie, že prichádza ku zvyšovaniu ceny. Následne sa stáva produkt menej atraktívnym. Na druhej strane, najmenej dbá na značku

Ak sa jedná o rozhodovanie o zaobstaraní si produktov, najskôr si zaobstará produkt, ktorý mu je doporučený od známeho, prípadne si spraví vlastný rešerš na internete, na ktorom vyhľadáva skúsenosti s produktom iných ľudí, prípadne renomovaného zdroja alebo vyhľadáva produkty na internetovom portály Heuréka, avšak nerozhoduje sa na základe reklamy, ktorú vníma skôr ako nevhodnú, ale uviedol, že ho ovplyvňuje v poznaní určitých produktov.

Interpretácia

výsledkov dotazníka.

Počas zhromažďovania údajov sa podarilo nazbierať 690 výsledkov od respondentov, z ktorých bolo 396 validných. Celkový počet vysokoškolských študentov v Slovenskej republike činí 136 889, to znamená, že jeden respondent reprezentuje 345 študentov.  

Charakteristika

výberového vzorku.

Konkrétne

vlastnosti produktov.

Medzi najdôležitejšie charakterové vlastnosti uviedli respondenti hodnotu, ktorú by im mal produkt priniesť. Tento fakt je pochopiteľný, keďže hodnotu možno charakterizovať ako potrebu, ktorú si chce spotrebiteľ zaobstaraním produktu, fyziologickým prostriedkom na uspokojenie potreby. Ďalej cenu, kvalitu produktu a dizajn.

Medzi obomi pohlaviami neexistujú žiadne signifikantné rozdiely, ktoré kladú do popredia pri motivácii určitej charakterovej vlastnosti. Medzi najväčšie zaznamenané rozdiely patrí vizuálna stránka produktu, pri ktorej uviedlo tento fakt 143 (72%), mužov a 168 (77%) žien. Analýza ukázala, že ženy sú viac environmentálne založené než muži, v 116 (68%) prípadoch zaznamenali, že je pre nich táto stránka dôležitá a skôr dôležitá, naopak muži v 92 (52%) prípadoch. 

Z tabuľky je zrejmé, že s klesajúcou mierou priemernej čistej mesačnej mzdy stúpa dôležitosť ceny produktov. Aspekt najmenej dôležitej ceny produktov je u respondentov s mesačnými príjmami viac ako 1050€, pričom najdôležitejší aspekt ceny je u respondentov, ktorých mesačná mzda nedosahuj 300€.

S kvalitou produktov sa racionálne zvyšuje ich cena. Tento aspekt sa odráža aj na motivácii jednotlivých respondentov. Je možné pozorovať trend, pri ktorom opýtaní s vyššími mesačnými príjmami si vo väčšej miere potrpia na kvalitu výrobkov, pretože im neprekáža si za ňu priplatiť. Menej majetní respondenti musia oželieť kvalitu, aby sa zmestili do rozpočtu. Bola zaznamenaná anomália pri čistom mesačnom príjme 451-600€. Títo respondenti dosiahli najvyššiu priemernú známku – 3,72 s pomerne malým 0,20 rozptylom. Rozdiel medzi najviac a najmenej zarábajúcimi je 0,20 bodu.

Čo sa týka značky je možné sledovať podobný scenár ako pri kvalite produktov. Respondenti s vyšším disponibilným príjmom dbajú viac na značku, počiatočný priemerný stav bol zaznamenaný na úrovni 3,15. Možno pozorovať v tabuľke postupný regres s dnom na úrovni 2,21 bodu a 601-750€ priemernej mzdy, nasleduje pomalý vzostup po úroveň 301- 450€ s hodnotami 2,65 a následne znovu padajú na úroveň 2,56. .

Je možné konštatovať, že pri predstave, že všetky služby by boli spoplatnené, vysokoškolskí študenti majú najväčšiu motiváciu zaobstarať si vyhľadávač od Google, ktorý by využilo 140 respondentov (35%) a sociálnu sieť Facebook 94 (24%). Profesijná sociálna LinkedIn bola pre nulový záujem respondentov vyradená z grafu a bližšieho skúmania. 

Viac informácií

o projekte IVEX print.

Zacieľte podľa univerzity, fakulty, predmetu alebo pohlavia, aby ste minimalizovali finančné plýtvanie. 
Priemerný študent si otvorí svoje materiály 5x týždenne. 
Vaše reklamy financujú dôležitú súčasť života študentov. 
Každý jeden študent má potenciál stať sa konkurenčnou výhodou vašej organizácie.

Partneri

spolupracujúci s IVEX print.